Теория на българският физик Стоян Съргойчев за супер гравитацията и структурата на материята.

Теорията на Стоян Съргойчев е революционна, ако се докаже напълно! Теорията му се основава на математическия модел на Максуел и експерименталните разкрития на Стефан Маринов. Той разкрива един нов поглед върху физичния вакум (етера), като структура, свойства и взаимодействия на енергиите в него с материята. На мен също ми допада теорията на Съргойчев, поради факта че е много ясно написана и изцяло практически насочена, предоставяйки ни възможности за много експерименти. Като цяло, ни разкрива една нова концепция за структурата на етера, в която доминира взаимно свързани и вибриращи в синхрон, енергийни нишки, наречена Космическа Решетка (КР). Изследвайки структурата на КР, автора сътворява революционната теория БСМ - Базова Структура на Материята. Теорията БСМ обхваща всички области на науката, като извежда нова концепция за строежа на атомните ядра и елементарните частици, а също така предлага модернизация на таблицата с химичните елементи на Менделеев. Предоставя ни Атлас на Ядрените Структури АЯС, който е един от главните приноси на БСМ, базирана на алтернативна концепция на пространството. БСМ е обединена теория засягаща микро и макро света, като един много важен аспект от нея е извеждането на Супер-гравитационна обединена теория. Всичко това ни предоставя потенциални приложения в различни области на науките.   Теорията БСМ е особено полезна за изследователи в следните области: скрита енергия на вакуума, гравитация и инерция. Един от най-важните изводи на БСМ са следните: Доказателство за съществуване на Супер-гравитационния Закон като най-фундаменталния закон в природата. Той стои в основата на всички физични явления и е директно свързан със скритата енергия на физичния вакуум, която се оказва, че е първичен източник на ядрената енергия. Ето и част от възможностите за практически приложения:
 1. Алтернативни методи за извличане на енергия от пространството.
 2. Контрол над гравитацията и инерционната маса на твърдо тяло.
 3. Как енергията от етера е досегаема чрез ядрени реакции...
 4. Космически кораб, базиран на нов механизъм за предвижване.
 5. Разкрива се принципа за Супер-комуникация
 6. Възможност за междупланетни и междузвездни космически полети.
 7. АЯС предоставя възможности за развитие на химията, нанотехнологиите и биомолекулите
 8. Разкрива се структурата на надлъжните електромагнитни вълни, как се генерират и разпространяват.
 9. Разгадава се механизма на складираната енергия при биомолекулите и информационния обмен между клетките на живия организъм, при който ДНК молекулите са директно въвлечени.
 10. Използване на БСМ моделите на атомите в областта на нанотехнологиите.
11.Постигане на ядрен синтез и транс мутация на елементи, чрез подходящо манипулиране параметрите на физичния вакуум
 1. Разгадаване на физичния механизъм на природни явления, като торнадо и циклони, на базата на асиметрична модулация на клетките на КР в голям пространствен обем.
 2. Студения Ядрен Синтез, като следствие на Супер гравитационния закон.
 3. Създаване на компютърен модел - програма за суперкомпютри, с помощта на която ще могат да се правят изследвания във всички области на науката, базирайки се на Супер гравитационния закон и симулации на генератори извличащи енергия от вакуума, както и на принципно нови ядрени реактори.
  Това са основните области на приложение на теорията БСМ на Стоян Съргойчев. Преди години в Британска лаборатория беше постигната квантова телепортация на фотони, на разстояние един метър. Две години след това, в същата лаборатория направиха успешен експеримент на телепортация на атом на разстояние 150км. Аз, имах достъп до част от изчисленията на устройството и принципа му на работа, благодарение на един близък приятел от Лондон, който ми ги изпрати. По късно имах контакт с български професор от Пловдив, който работи в Канада в областта на квантовата механика и аз го изненадах много приятно, като му заговорих за квантова телепортация, а когато му дадох документите да ги разгледа, той остана цяла нощ буден и не се откъсна от тях. Подарих му ги, понеже на мен няма как да ми свършат работа. Прекалено сложни са и нищо не разбрах! Но той ги разбра и каза, че е напълно възможно! Интересното е, че квантовата телепортация е открита случайно с помощта на експеримент и до ден днешен никой учен не можа да намери теоретично обяснение на факта. За пръв път, БСМ предсказва и разяснява принципа на квантовата телепортация, като резултат от появата на микро дупки в КР.   Да видим сега, как можем да използваме теорията на Съргойчев, за да постигнем модулиране на гравитацията и извличане на енергия от физичния вакуум...   Първо трябва да знаем, че физичния вакуум е първичния източник на енергия, който е алтернативен на ядрената и електромагнитната енергия. КР на вакуума съдържа в себе си два вида енергия: динамична и статична. Динамичния тип енергия може да бъде директно достигната, докато основния източник на енергия - статичния тип, може да бъде само индиректно достигната. Динамичната енергия в КР е пряко отговорна за магнитната проницаемост и диелектричната константа на вакуума. Следователно тя може да бъде достигната по електромагнитен път. Нормалните стойности на енергия от динамичен тип, се поддържат автоматично от "вълни от нулев порядък". Това са вълни на само синхронизация на клетките в КР. Именно от това свойство на пространството да се само-синхронизира в енергийно отношение, създава огромната трудност да извличаме енергия от квантовия вакуум. Тяхната дължина на вълната е кратна на Комптъновата дължина, докато тяхната непрекъсната рекомбинация определя пространствено времевите характеристики на физичния вакуум. От тук следва, че най достъпния метод за извличане на енергия от Вакуума и за модулация на гравитацията (понеже и двете неща са пряко свързани със синхронизацията на енергиите в КР), е като използваме компонент, който може да генерира честоти кратни на Комптъновата честота. БСМ доказва експериментално, че електроните осцилират с Комптъновата честота. Следователно най-подходящ начин за извличане на енергия от КР на квантовия вакуум е като използваме осцилираща плазма. Чрез правилно конструиране на плазмоиди, осцилиращи с Комптъновата честота, можем да модулираме гравитацията и да създадем област в пространството - асиметрично изкривена, която да предизвика приток на електромагнитна енергия, ядрена енергия или предвижване в пространството. Бързата ядрена реакция е вид физичен механизъм за извличане на енергия от етера. Съргойчев ни разкрива как и от къде идва огромната енергия на ядрените експлозии, както и енергията при ядрен синтез. Той формулира и принципа на Студения Ядрен Синтез, като следствие от БСМ.   Друг интересен факт е че Супер гравитационния закон разкрива принцип за промяна на инерционната маса на телата чрез модулиране на силно електромагнитно или електростатично поле, обхващащо материално тяло, с помощта на надлъжни електромагнитни вълни. За експериментално доказателство Съргойчев посочва ефект Хътчисън! Съргойчев многократно е посещавал лабораторията на Хътчисън и е добре запознат с експериментите му. Да не забравяме, че и двамата живеят в Канада.   Ето и един от многобройните експерименти на Съргойчев, показващ модулиране на гравитацията с помощта на осцилираща плазма:     Макар, че експериментът прилича на електрогравитация, това да не ви заблуждава! Ясно се вижда на тъмно, плазмата, която обхваща намотките и се чува честотата на осцилатора. При електрогравитацията се използва високоволтово статично напрежение, а при SARG effect е променливо!   Има и неща в теорията му, които не ми се връзват много. Това са: предсказването от БСМ че Вселената не се разширява, понеже червеното отместване е причинено от доплеров ефект. Следователно сингуларност не съществува и е нямало Голям взрив. Всички други изследвания, теории и космически наблюдения казват точно обратното. Друго твърдение на теорията му, е че не може да се произведе материя от енергия и обратното, и материята не анихилира с антиматерията, а и двете образуват общи структури... Странно, теорията на Кеше също твърди, че антиматерия, тъмна материя и материя образуват общи структури и не анихилират. Но също така, според теорията на Кеше, енергията може да премине в материя и обратно. Това го твърди и Том Берден в теорията си! Класическата наука казва, че материя с антиматерия анихилира и се получава чиста енергия от гама кванти.   Подробното разгадаване на закона на Айнщайн от Съргойчев за връзката между енергия, скоростта на светлината и масата ни показва, че гама квантите при взаимодействие на материя с антиматерия се излъчват от деформирането на КР, но не и от взаимното унищожение на материята с антиматерията.   БСМ е уникална теория! Въпреки някой несъответствия с класическата физика. Струва си изучаването и развитието в тази посока на науките. Само експериментите ще покажат и докажат кое е вярно и кое трябва да се промени в теорията. За сега виждаме много голяма перспектива в развитие на науката и техниката с помощта на тази теория.   Българският физик Стоян Съргойчев създаде нова теория за гравитацията. Става дума за екраниране и модулиране на гравитацията около едно тяло или с други думи промяна на неговата маса с постигане на сили на отблъскване известни като антигравитационни. Стоян Съргойчев По принцип моята теория обяснява всички релавистични ефекти. Включително специалната теория и общата теория на относителността на Айнщайн. Като сега съществува даже парадокс на близнаците, също съществува Главно 3 са основните изводи от моята теория. -единият е за гравитацията, че гравитацията може локално да се измени, съответно да се контролира. -другия извод е за енергията, че енергията, която се счита за ядрена енергия е в пространството и всъщност това е първоизточник на ядрената енергия - И третото е , че скоростта на светлината в определени условия може да се промени, да не бъде константа. понеже тука се обясняват причинете защо скоростта на светлина не е постоянна.   И по първото , по отношение на анти гравитацията , чрез моята теория достигам до извода, че в уравнението на Анйнщайн, Е = m.c на квадрат . Маста не е еквивалентна на материя. А масата е параметър на материята, която зависи от параметрите на структурата на пространство наречена от мен космическа решетка, и също от структурата на елементарните частици. При съответна промяна на параметрите на пространството, което може да се моделира при определен начин масата може да се измени и тогава може да се получи намаление на масата, при подходящо взаимодействие може да се получи силово поле, което може да бъде насочено не само вертикално нагоре, то може да бъде насочено във всички други посоки. Може ли тази теория да послужи като основа за конструиране на летателен апарат от нов тип, включително и за такув който даможе да пътува в космическото пространство? С.С. Разбира се при подходящо конструиран летателен апарат и използването на специфичен механизъм за да се постигне тази модулация да , напълно е възможно!   Техническият метод за реализира не това, чрез създаване на плазма и възбуждане на тази плазма около летателен обект, който да кажем има определена форма. нека да кажем например формата на един овален обект , който е като двойна чиния. Ако се поставят три електрода от долната част и един от горната и ако се възбуди плазма около този обект. АКО ПЛАЗМАТА Е симетрична, може цялата маса да се намали на целия този обект, защото се развързва нейното гравитационно привличане от привличането на земята. АКО ПЛАЗМАТА КОЯТО Е възбудена Е несиметрична се получава едно силово поле, което е насочено в определена посока и с регулиране на несиметричността на тази плазма около обекта, може да се направи от това силово поле да бъде в различна посока, да се получи ускорение, сила на движение, която да движи това тяло и този механизъм за движение е коренно различен от съществуващият реактивен механизъм, който се използва при сегашните ракетни системи. ПРИ ПОДХОДЯЩО конструиран летателен обект, тази плазма може да се получи, първо има оптимални.. трябва да има газова, да се изпусне газова обвивка. Най-подходящи са определени газове при които се йонизират. Така да се йонизират, че да се получат еднократно йонизирани йони и електрони. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ СЕ възбуждат специфични охсилации межу йони , електрони и така наречени електронни двойки. Тези охсилации се достига ЕДНА СВРЪХ висока ЧЕСТОТА , която е комтонова честота и така се получава механизъм на взаимодействие с космическата решетка. Този механизъм, първо аз съм предрекъл теоретично и съм го изследвал лабораторно и съм получил ефект достатъчен за да съм сигурен, че се получва изменение на гравитационната маса. НАРЕКЪЛ СЪМ ГО ХИТО РЕИДИНЕН РЕЗОНАНСЕН МЕТОД. Това е така, защото при този метод може да се използва сравнително ниска честота в кило ХЕРЦОВА ОБЛАСТ., ДА СЕ ПОЛУЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОСМИЧЕСКАТА РЕШЕТКА. НА СВРЪХ ВИСОКАТА ЧЕСТОТО ИЗВЕСТНА КАКТО КОПТОНОВА ЧЕСТОТА , която е от порядъка на 10 на 20 –та херца. СРЕДСТВАТА МЕТОДИТЕ за възбуждане на това не са нещо ново. Просто трябва да се подберат такива методи. ПЪРВО ДА СЕ ПОДБЕРЕ подходящ газ, който да се активира. ОБИКНОВЕНО ТОЙ СЕ АКТИВИРА, даже преди да се изпусне колко обекта, след това СЕ АКТИВИРА С ПОДХОДЯЩА ЧЕСТОТА, когато това тяло е в атмосфера в нормална атмосфера, тогава за да се активира са необходими високи напрежения с определена честота- ОТ ПОРЯДЪКА на 100-тици КИЛОВОЛТИ но с определена честота. ТЕ СА СЪЩО, могат да бъдат импулсни, могат да бъдат импулсни пачки. А когато обекта извън атмосферата, тогава е необходимо също подходящ газ, който да се изпусне и да работи около този обект. ФАКТИЧЕСКИ той ще работи по- добре извън атмосферата от колкото в атмосферата, тъй като въздуха в атмосферата не е оптимална газова компонента, за да се получи по-голям ефект от това възбуждане. ВСЪЩНОСТ газта е нещо , като помощен елемент, а под понятието гориво обикновено е нещо което трябва да придаде енергия. ТРАБВА ДА ИМА ДРУГ ИЗТОЧНИК, който всъщност да възбуди и да подаде тази енергия за възбуждане , за да се получи този ефект. НО ТОЗИ ИЗТОЧНИК НА ГОРИВО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРИМЕР И СТУДЕН СИНТЕЗ, който е вътре в летателния апарат. И ВСЪЩНОСТ ТОЗИ ЛЕТАТЕЛЕН АПАРАТ ще има много по- големи маневрени характеристики и ускорение, които са невъзможни, чрез конвенционалните ракетни системи. Има много групи които се занимават с така наречената левитация, то започва от един БИ ФИЛД БРАУН, това е изследовател, който започва да работи в това поле. демонстрира някъде около 40 години той работи с постоянно токово високо напрежение. въпреки че има някои експерименти с променливо токово напрежение. След това редица изследователи правят така наречените левитиращи установки, като леки усановки с остри ръбове те подават високо напрежение и се ПОЛУЧАВА КОРОННО ИЗПРАЗВАНЕ и тази лека установка се повдига над земята. Обикновено ефекта е сравнително слаб и другото положение е , че се подава постоянно напрежение и това КОРОННО ИЗПРАЗВАНЕ СЕ ВЪПРИЕМА КАТО РЕАКТИВНА СИЛА ОТ ДВИЖЕНИЕТО НА ЙОНИТЕ. Експеримента , който аз направих с единия от тях с въртене на подходящо конструирани активатори, които аз задействам с високо напрежение, от ПОРЯДЪКА НА 25 КИЛОВОЛТА. ---ТОВА НАПРЕЖЕНИЕ Е ПРОМЕНЛИВО. Така, че не може да се счита като йонен вятър, като на всеки полупериод се сменя посоката и то би трябвало да като има тласък на една посока да се връща обратно. Обаче всъщност то не зависи от това, зависи от конструкцията на ТОЗИ АКТИВАТОР, при което аз възбуждам асиметрична плазма. Имено този асиметричен ефет на плазмата при което се възбужда такива ... този механизъм наречен ХИТО РЕ ДИВЕН – РЕЗОНАС МЕХАНИЗЪМ ?????... ТОГАВА СЕ ПОЛУЧАВА СИЛОВО ПОЛЕ А ВЪРТЕНЕ. Единия експеримент, който аз правя във въздушна среда, друг експеримент, който аз съм правил на окачено като махало такъв активатор , той се клати , друг експеримент, който съм поставил в затворена, тръба при възбуждането цялата тръба се клати, но това не може да се обясни с НЮТОН по теорията НЮТОН, защото активатора е вътре, пък целия модул може да почва да се клати, КОЕТО ЗНАЧИ СТАВА ИЗМЕНЕНИЕ НА МАСАТА или на ЛОКАЛНАТА ГРАВИТАЦИЯ двупосочно. ЗАХРАНВАНЕТО КАКВО Е ....? Може да има различни захранващи устройства , едно от тях може да бъде високо волтов.. най- лесно реализиран е с бубина високоволтова, която е в автомобилите . ПО- ЕФЕКТИВНО Е ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕЛСЛА КОИЛ, тъй като ако се използва обикновен трансформатор със сърцевина захранването на този активатор като плазма, създава един капаците. А известно е че за захранващ капацитет се изразходва голяма енергия .. потискане на реактивната компонента при което в енергийно отношение не е ефективен . Тесла коил има една съществена характеристика, че дали изходеа е натоварен или не е натоварен на входът входната енергия е една и съща. ВСЪЩНОСТ той няма като обикновения трансформатор обратна връзка от изхода към входа. От там се получава ефективно захранване на този активатор на този МОДУЛ.   Теорията на Съргойчев е уникална, по думите му от части неговата теория се доближава до тази на българския учен физик и химик Стефан Маринов. С.С. Стефан Маринов има своя теория, която до някъде е ПОДОБНА НА теорията, която развих, но тя не е базирана, като моята теория на ТАКИВА МОДЕЛИ. Тя просто работи с уравнения с УБЕДЕНОСТТА, че пространството съдържа етерна структура. И той прави главно експерименти по което да докаже, че може да се дедактира, посоката на движение на ЗЕМЯТА В космическото пространство. Нещо, което се счита за невъзможно и на базата на това са въведени принципите на съвременната физика. Стефан Маринов показва, че чрез някои от своите експерименти , че може да се дедектира, след това той е убеден , че може да се извлече енергия от пространството. той самия се опитал да прави някои експерименти, но той просто не е имал достатъчно финаси за това. Редица от неговите теоретични изводи са верни. Не е успял да постигне енергия от пространството, но несъмнено това е физик, който е известен на запад, че той въвежда много неща, с които се опитва да изправи проблемите на съвременната ФИЗИКА. Стефан Маринов ли е създателят на тестатичните устройства, които и до днес се ползват в една комуна в Швейцария са извличане на свободна енергия?   С.С. Всъщност това не е точно така, но той е успял да се свърже с тази комуна. тези устройства наречени а Тестатика са зададени от ПОЛ БАУМАН по чисто някакъв интуитивен начин и тези УСТРОЙСТВА РАБОТЯТ И ДО МОМЕНТА, но тяхното действие е необяснимо, А Стефан Маринов е успял да се свърже с това общество, където съществуват тези устройства и са му БИЛИ ДАДЕНИ ДВЕ устройства, които той ги е отварял и ги е изследвал. ТОЙ не е дал обяснение на принципа, но е дал редица полезни неща, които в последствие аз успях, някои от тях може да се намерят в интернет. Като и до сега това нещо е мистерия. Устройствата работят действително, те дават изходна енергия МОЕТО МНЕНИЕ е, че тези устройства имено използват този ефект на ХИТО РЕДИНЕН РЕЗОНАНСЕН МЕХАНИЗЪМ, защото около устройствата се възбужда сенно светене, което е вид плазма в резултат на което се получава енергия. Тези устройства, за тях самия изобретател и обществото което е там, няма обяснение за физическия принцип. ТЕ ЗНАЯТ как тези устройства да се направят като технология.. като уред. ТОЙ Е БАЗИРАН НА ТЕЗИ ДИСКОВЕ, известни като УИМ ШАРД МАШИНА. Това са ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ дискове , при което обаче, понеже там се получава ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН заряд и се получава разреждане НА ЕДНА ЧАСТ ОТ УСТРОЙСТВОТО ИМА НЕЩО КАТО хо.. аз мисля че е вакум в който има електроди и там се възбужда този ефект ХЕТЕРОГЕНЕН РЕЗОНАНСЕН МЕХАНИЗЪМ, получават се трептения , които са в областта НА МЕГАХЕРЦОВАТА ЧАСТ, после с обратни преобразователи има две ЦИЛИНДРИЧНИ, такива два цилиндъра, които са показани и всъщност това са един вид , като ТЕСЛА ТЕХНОЛОГИЯ , което тези статични полета с определена честота, вече се превръщат в .... се трансформират в ниско напрежение и се изправят. В резултат на това се получава енергия. Интересно е , даже те са казали, че това устройство, НЕГОВАТА работа зависи от ОКОЛНАТА СРЕДА, АКО ВЪЗДУХА Е ВЛАЖЕН ТО НЕ РАБОТИ ефективно. Само при сух въздух работи и това е естествено, защото там се образува плазма, която се вижда на някои от видеата. Когато започне да работи в устройството , въздуха около него започва така да фосфорисцира (свети) и това е всъщност индикация, че се получава такъв ефект. Всъщност и Тесла технологията това не е просто едно определено устройство и в САЩ има редица центрове редица научни конференции посветени на тесла технологията. Защото Никола тесла, той е работил , той първо след като изобретява ТАЗИ ТЕСЛА КОИЛ, което е нещо принципно ново. той също започва да изследва.. той измерва фосфорисценцията луминисценцията в газовете. ВСИКИ ТЕЗИ луминисценти лампи, газови неонови, той е това са негово откритие, той правил много изследвания в тази област. И съответно неговото разбиране абсолютно почива на рабирането, че СЪЩЕСТВУВА някаква СРЕДА. ТОЙ ГОВОРИ, че съществува среда. Той изрично говори, че енергията, която се счита.. отнася се за атомна енергия , не е в самите ЯДРА, а тя е в ПРОСТРАНСТВОТО, което съвпада с изводите на моята теория, че тя е в пространството тази енергия и ТОЙ КАЗВА навсякъде в ПРОСТРАНСТВОТО ИМА ЕНЕРГИЯ.   Според моята теория и статията , която аз... доклада, който аз изнесох през юни месец в АСОСАЙТИ еКс ОРПОРЕЙАН Болга колорадо , също подобен доклад на български изнесох в КОНФЕРЕНЦИЯТА ВъВ ВАРНА „БЪЛГАРИЯ 40 години космическа страна” , там този мой доклад и научната статия . И в тази научна статия аз съм описал, че тази енергия, която е в пространството, същност е пръвоисточника и на съществуващата в момента ядрена енергия, която получаваме от атомните електроцентрали. Тази енергия в пространството, метода на нейното извличане може да бъде различен--- сегашния, който широко се използва на базата на ядрената енергия , това са разпадането на тежките елементи, разпадането на урана. Други методи сегашни, за сега появилата се нова енергия СТУДЕН СИНТЕЗ—и тъй като тази енергия е в самото пространство извода е ЧЕ може да има и друг метод за извличане на тази енергия .   МЕТОДИТЕ ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ПРОСТРАНСТВОТО!   Единият от методите, който се демонстрира, чрез работещото устройство ТЕСТАТИКА, това е извличането на тази енергия без ядрен синтез, значи това е друг метод и всъщност аз подозирам, че тука действа механизма на ХЕТЕРО ДИНО РЕЗОНАНСНИЯ механизъм, възбуждането на този механизъм е подходящо за извличане на енергия . Всъщтност аз този механизъм използвам при моите изследвания на ИМЕНЕНИЕ НА ГРАВИТАЦИЯТА, но се оказва, че по- лесно чрез този механизъм може да получиш АНТИГРАВИТАЦИЯ, от колкото да извлечеш енергия, но от друга страна това не е невъзможно.   МЕТОДА НА МОРЕЙ КИНГ Морей Кинг , за него има информация. Той има продаден патент има информация за негова книга през 23 – 30 та година той демонстрира, устройство, което на изхода ПОЛУЧАВА ЕНЕРГИЯ И ЗАХРАНВА, около 3-4 КИЛОВАТА..ИМА ОТДЕЛНИ публикации, недиректно от него, от други. Той се опитал да продаде патент, но съответно това не възприето, знаете, че има ПРИЕТ Е ЗАКОН за ПАТЕНТИТЕ че не може да има перпето мобиле, което възпира, всяко патентоване, защото се счита, че се нарушава закона на запазването на енергия , но това считане е в резултат на ... 42:08 Това е по причина, че се счита, че пространството е празно и не съдържа енергия , ДОКАТО ако пространството съдържа енергия която се извежда , чрез моята теория Всъщност тези устройства могат да извлекат енергия, те не създават енергия , те изличат от съществуваща енергия. И това е валидно даже и за СЪЩЕСТВУВАЩАТА Ядрена ЕНЕРГИЯ , която ние получаваме от ядрените централи и за наскоро полученият резултат на студения синтез. ОТНОВО ЗА МЕТОДИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА ТЕСЛА ДИРЕКТНО НЯМА описание на устройство, как той е извличал енергия , не е публикувал това нещо. Но когато се четат неговите неща, неговите публикации, той има огромен брой изобретения , също има и статии изнесени на различни места се стига до извода, че той е този принцип за извличане на енергия. Още повече, че кулата, която той е строил в Ню Йорк. Той с този огромен проект...по негово време струвало огромни средства. Той е искал да изпраща енергия, която да се получава на различни места. Той има изобретения при които показва предаване на енергия по безжичен път, по един проводник или по безжичен път. НО ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ДРУГИ ВЪЛНИ, ТЕ СЕ НАРИЧАТ ТЕСЛА ВЪЛНИ или надлъжни вълни, те са различи от сегашните електромагнитни вълни. Но принципа който описва при този проект за да предава толкова енергия, той не е взимал от някъде, то си личи, че той я произвежда. Аз съм изнесъл един доклад през 2011 г. Тесла саянс машенаучнаконференция за Тесла във Филаделфия, където има голям клуб на Никола Тесла и там дискутирах ефекта, как той евентуално получава енергия във този свой проект, който той е нарекъл Магнифая- магнифаян трасформ- увеличаващ трансформатор, но всъщност думата трансформатор поставил по отношение на енергия, не на напрежение, което значи, че той получава енергия . Този проект го прекратил. Освен това в този вариант той не може да се реализира при сегашните условия, тъй като при това се получават големи ... електромагнитни в много широк спектър, които биха смутили всички безжични радиопредавания. Комерсиално известни технологии за енергия през пространството не съществуват, може би ги има ПРИ НЯКАКВИ ВОЕННИ /ХААРП, СУРА, КИТАЙСКАТА, ТАЗИ В АВСТРАЛИЯ СЪЩО/, но аз там информация не мога да дискутирам, но съществуват технологии на база , на плазмени технологии, които за обработване на различни повърхности, процеси, метали, неметали, които са доста развити. те са развити като специфични технологии /оксиводородна горелка – браунов газ/ , за определени производствени цели , а не като технологии за извличане на енергии. Според Съргойчев пожарът в АЕЦ – Чернобил в Украйна в средата на 80-те години на 20 век е в следствие на експеримент, при който е направен опит да се извлече енергия от вакуума, но поради огромното количество, което са извлекли и не било разпределено към повече консуматори, става пожарът а после и взривът.   С.С. Това са изследвани, знам , че са правени такива изследвания в СССР /бивш/ даже аз имам една статия , която е публикувана и в Интернет, която бях докладвал на конференция в миналата година /2011/ във Филаделфия , където показах, че единия от експериментите, които са правени в Съветския съюз, когато стана този .. избухване на ЧЕРНОБИЛ , всъщност е имало идея да се получи ЕНЕРГИЯ от ЙОНОСФЕРАТА в голямо количество, но не е бил достатъчно обмислен този експеримент защото аз като анализирах, като правя анализ на ефектите от този ХЕТЕРОДИНЕН РЕЗОНАНСЕН МЕХАНИЗЪМ , при това въздействие, то може да се получи и в ЙОНОСФЕРАТА, където има условия, понеже има свободни ЙОНИ И ЕЛЕКТРОНИ , за да се получат електронни двойки. Той може да се получи в пространството около АТОМНИЯ РЕАКТОР, където също в резултат на такива условия. И смятам, че при този експеримент е станала обратна връзка, с нея се затваря кръгът при което те не са очаквали в реактора да се получи такова огромно количество енергия и в резултат на това нещо избухва реактора в ЧЕРНОБИЛ, а това явно е било експеримент и има много.. има даже филм има видео в интернет, на което се показват редица кадри от подготовката на този експеримент. Има снето с камера точно момента избухва, стълба, който се получава, така, че си личи, че това е бил подготвен експеримент, но съответно с неочакваните нежелателни последици. Също от американски източници аз съм чел книги и други статии, те също са правили експерименти и са достигнали до извода, че КОГАТО СЕ ОБЛЪЧИ ЙОНОСФЕРАТА, с подходящи вълни и честоти, които всъщност падат пак към тесла технологиите , се получава стократно по- голям отговор, по- голяма енергия , при което някои от тях се опитват да уловят тази енергия и да я докарат на земята за да я използват. Същественото обаче е , че те смятат, тази енергия че съществува в йоносферата те само я събират, докато според моя анализ извод, тази енергия се ПОЛУЧАВА В МОМЕНТА НА ОБСТРЕЛВАНЕТО на ЙОНСФЕРАТА С ТАКИВА ВЪЛНИ. ЗАЩО В ЙОНОСФЕРАТА? Защото там има условия за осъществяването на такъв ХЕТЕРО ДИННО РЕЗОНАНСЕН МЕХАНИЗЪМ, при който взаимодейства с космическата решетка и се ВЗИМАЕНЕРГИЯ ОТ КОСМИЧЕСАТА РЕШЕТКА. Може ЛИ ДА СЕ ПОЛУЧИ В ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНА ЙОНИЗИРАНА СРЕДА? Да може и в лабораторни условия , но това не е достатъчно само да се получи такава енергия по начина по който тя да се извлече. ЗАЩОТО тази енергия е много голяма.... космическата решетка, която съдържа тази енергия е много консервативна, много трудно просто изпуска тази енергия когато не знаеш как да я , с какви устройства да я хванеш. Тука вече се изисква вече подходяща конструкция на устройството и да се познава първо този ефект който аз нарекох ХЕТЕРРОДИНЕН РЕЗОНАНСЕН МЕХАНИЗЪМ и да се подберат съответните технологични устройства. От една страна изисква познаването на физическия процес, и от втора страна познаване на технологията, каква технология може да се подбере. Споменахте надлъжни вълни, които са в основата на този ефект, какво представляват те?   С.С. Надлъжните вълни всъщност, те са открити от Никола Тесла. И той говори, че те имат различни свойства от електромагнитните вълни. Той ги определя като КОМПРЕСИРАЩИ вълни , като при въздуха, звуковите вълни те са надлъжни компресиращи и тези вълни не могат да се обяснят ако НЕ ДОПУСНЕМ , ЧЕ има среда ЕТЕР. И понеже сегашната физика не говори нищо за етера не може да обяснят. Обаче , когато се допусне, че има етер и аз в моята теория показах модел, който работи за физически модел , наречен КОСМИЧЕСКА РЕШЕТКА, Тази решетка, ако се компресира, директно се въздейства на тези СУПЕР ГРАВИТАЦИОННИ СИЛИ и тази вълна може да се разпространява при определени случаи с по- голяма скорост от скоростта на светлината, но същевременно ако тя е ИЗОТРОПИЧНА вълна тя затихва много бързо. Според Съргойчев този ефект съществува частично и в енерго спестяващите лампи. С.С. Според мен в енергоспестяващите лампи се възбужда частично този механизъм, понеже има плазма и тя се активира, при начин различен от при другите лампи при което се получават частично надлъжни вълни, но те затихват на близко разстояние. Но тези вълни предизвикват широк спектър от електромагнитни вълни, т.е. този спектър е толкова широк, че той може да въздействат съответно на човешкия организъм. Както се знае в тези телефони /GSM-те/ и те излъчват, но те излъчват в една тясна област, докато тези нови лампи те излъчват до доста широка област, така, че може да има опасни последствия с течение на времето за здравето на човека. Това подозирам. На близко разстояние има също уреди, които могат да измерват тези вълни. За ЧИСТО НАДЛЪЖНИ ВЪЛНИ, обикновено трябва да бъде конструиран специален апарат, който да не пропуска електромагнитни вълни, защото обикновено даже при тесла коил съществуват тези вълни, но те са едновременно с електромагнитните вълни и затова не подозират, че съществуват. Следователно, трябва да бъде подходящо конструиран детектор, който да екранира напълно електромагнитните вълни и тогава да хваща само тези надлъжни вълни. ДАЛИ СЕ СРЕЩАТ В ПРИРОДАТА? В природата, обикновено те не са толкова често явление, може частично да има от слънцето, от слънчевите избухвания но те постепенно се ЕКРАНИРАТ от атмосферата. Така, че могат да достигнат , но вече по-слабо излъчени тука долу от атмосферата. ДАЛИ Е ОПАСНО ДА СЕ ПРЕДИЗВИКАВАТ ИЗКУСТВЕНИ НАДЛЪЖНИ ВЪЛНИ? Да то може да бъде опасно за човешкото здраве, затова също и в моята книга която съм писал за това.. силовото поле.... контол гравити, аз съм писал в началото, че да се работи с достатъчно квалифицирани хора и да се внимава с тези разстояния от близко, те да бъдат екранирани ,.... но от близко разстояние могат да повлияят.   С какво МОГАТ ДА СЕ ПРЕДИЗВИКВАТ- с тесла коил? Едното устройство е тесла коил, които са известни БУБИНА НА ТЕСЛА. това е нали Трансформатор без въздушна сърцевина в който обезателно в ПЪРВИЧНАТА ИМА ИСКРЯЩИ, при това положение се получават на изхода НАДЛЪЖНИ ВЪЛНИ И ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ вълни.  

Коментари

Популярни публикации от този блог

Рекет, побой, продажба на имоти без знанието на собствениците им в Дупница или "Братя Галеви-2"

Нива на програмиране в проект Монарх на отрепките-сектанти илюминати

Кръвните групи показват, че хората на Земята сме заселници от различни звездни системи